Badania betonu stwardniałego

 

 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie próbki betonowej zgodnie z wymogami PN-88/B-06250 lub PN-EN 12390-3.
 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie próbki z odwiertu zgodnie z wymogami PN-EN 12390-3.
 • Oznaczenie gęstości betonu (próbki regularne i nieregularne) zgodnie z wymogami PN-EN 12390-7.
 • Oznaczenie nasiąkliwości betonu zgodnie z wymogami PN-88/B-06250 na 3 próbkach typu C lub B.
 • Badanie przepuszczalności wody przez beton od W4 do W16 na 6 próbkach typu B zgodnie z wymogami PN-88/B-06250.
 • Oznaczenie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem na 3 próbkach 150x150x150 mm wraz z przygotowaniem próbek do badań zgodnie z wymogami PN-EN 12390-8.
 • Badanie odporności betonu na działanie mrozuod F25 do F200 na 12 próbkach typu C zgodnie z wymogami PN-88/B-06250.
 • Badanie odporności betonu na działanie mrozu zgodnie z wymogami PKN-CEN/TS 12390-9:2007 metodą referencyjną – 28 lub 56 cykli.
 • Badanie odporności betonu na działanie środków odladzających w 3% roztworze NaCl wg PB-TB-01/2001 na 3 kostkach sześciennych 100x100x100 mm (50 cykli).
 • Badanie ścieralności betonu na tarczy Böhmego na 3 próbkach wg PN-EN 1338 wraz z przygotowaniem próbek do badań.
 • Badanie sklerometryczne betonu zgodnie z wymogami PN-74/B-06262.
 • Nieniszczące badanie betonu w konstrukcji – oznaczenie liczby odbicia, za pomocą młotka Schmidta typu N, zgodnie z wymogami PN-EN 12504-2.
 • Badanie wilgotności betonu – metoda zgrubna, CM lub metoda wagowo-suszarkowa zgodnie z wymogami PN-EN ISO 12570.
 • Oznaczanie zawartości chlorków, siarczanów, azotanów w betonie stwardniałym (dla 3 głębokości).
 • Oznaczenie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu zgodnie z wymogami PN-75/S-96015.
 • Oznaczenie wytrzymałości betonu na zginanie (obciążenie jednopunktowe lub dwupunktowe) zgodnie z wymogami PN-EN 12390-5 na próbkach 150x150x700 mm lub 100x100x500 mm.
 • Wykonanie próbek do badania wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu wraz z pielęgnacją betonu w wodzie zgodnie z wymogami PN-75/S-96015.
 • Wykonanie próbek do badania wytrzymałości betonu na zginanie (150x150x700 mm lub 100x100x500 mm) wraz z pielęgnacją betonu w wodzie zgodnie z wymogami PN-EN 12390-2.
 • Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu dla betonu zgodnie z wymogami PN-EN 12390-6 (na kostkach lub walcach).
 • Badanie modułu E w betonie (na próbce/próbkach 150x150x150 mm) wg metody zawartej w Instrukcji ITB nr 194.
 • Wykonanie próbki walcowej o średnicy 150, h300 zgodnie z wymogami PN-EN 12390-2 wraz z jej pielęgnacją w wilgotności powietrza > 95% lub w wodzie.
 • Oznaczenie skurczu betonu zgodnie z wymogami PN-84/B-06714/23.
 • Oznaczenie karbonatyzacji betonu.
 • Badanie przyczepności betonu przez odrywanie metodą „Pull-off” zgodnie z wymogami PN-EN 1542.
 • Określenie zawartości stalowego zbrojenia rozproszonego w stwardniałym betonie na dostarczonych próbkach zgodnie z wymogami PN-EN 14721.
 • Lokalizacja zbrojenia w konstrukcji, oszacowanie średnic prętów zbrojeniowych i ich otuliny (jedno miejsce pomiarowe o max. powierzchni 0,6 x 0,6 m).
 • Wykonanie odkrywki zbrojenia w konstrukcji.
 • Oznaczenie odporności na absorpcję kapilarną zgodnie z wymogami PN-EN 13057.
 • Wykonanie próbki sześciennej betonu oraz jej przechowywanie zgodnie z wymogami PN-88/B-06250.
 • Wykonanie próbki sześciennej betonu zgodnie z wymogami PN-EN 12390-2 wraz z jej pielęgnacją w wilgotności powietrza > 95% lub w wodzie.
 • Wycinanie próbek walcowych z elementów konstrukcji o średnicy 50, 100 lub 150 mm.
 • Przygotowanie próbek z odwiertów do badań. 
 • Ocena charakterystycznej wytrzymałości betonu na ściskane w konstrukcji wg normy PN-EN 13971.
 • Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcji w przypadku wątpliwości, co do spełnienia kryteriów zgodności bazujących na badaniach znormalizowanych wg PN-EN 13791.

 


sprawdź pozostałe badania:

mieszanka betonowa | beton stwardniały | zaprawy | cement i zaczyny cementowe | podkłady podłogowe | kruszywa | grunt stabilizowany spoiwami | wyroby betonowe | kanały odwadniające nawierzchnię | badania wstępne | domieszki do betonu | kamień naturalny| usługi geotechniczne