Badania gruntu stabilizowanego spoiwami i chudego betonu

 

 • Przygotowanie próbek z gruntu stabilizowanego wapnem o średnicy 80 mm i wysokości h=80 mm zgodnie z wymogami PN-B-04481 wraz z ich pielęgnacją zgodnie z PN-S-96011.
 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie na próbkach z gruntu stabilizowanego wapnem zgodnie z wymogami PN-S-96011.
 • Oznaczenie odporności na zamrażanie dla gruntów stabilizowanych wapnem zgodnie z wymogami PN-S-96011 (3 cykle lub 5 cykli).
 • Oznaczenie modułów odkształcenia podłoża ulepszonego wapnem przez obciążenie płytą (VSS) zgodnie z wymogami PN-S-96011.
 • Oznaczenie modułów odkształcenia dla podbudowy z kruszyw stabilizowanej mechanicznie zgodnie z wymogami BN-64/B-8931-02.
 • Wykonanie próbek z gruntu stabilizowanego cementem o średnicy 80 mm i wysokości h=80 mm zgodnie z wymogami PN-B-04481 wraz z ich pielęgnacją zgodnie z PN-S-96012.
 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie na próbkach z gruntu stabilizowanego cementem zgodnie z wymogami PN-S-96012.
 • Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności gruntu stabilizowanego cementem zgodnie z wymogami PN-S-96012.
 • Wykonanie próbek z chudego betonu o średnicy =h= 160 mm wraz z ich pielęgnacją zgodnie z wymogami PN-S-96013.
 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie dla chudego betonu zgodnie z wymogami PN-S-96013.
 • Wykonanie próbek z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym zgodnie z wymogami PN-EN 13286-50 wraz z ich pielęgnacją zgodnie z WT-5 2010.
 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie na próbkach z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym zgodnie z wymogami PN-EN 13286-41.
 • Oznaczenie mrozoodporności mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym zgodnie z wymogami WT-5 2010.

 


sprawdź pozostałe badania:

mieszanka betonowa | beton stwardniały | zaprawy | cement i zaczyny cementowe | podkłady podłogowe | kruszywa | grunt stabilizowany spoiwami | wyroby betonowe | kanały odwadniające nawierzchnię | badania wstępne | domieszki do betonu | kamień naturalny| usługi geotechniczne