Badania kruszyw

 

 • Pobranie kruszywa zgodnie z wymogami PN-87/B-06721 lub PN-EN 932-1.
 • Oznaczenie składu ziarnowego metodą przesiewania na sucho zgodnie z wymogami PN-91/B-06714/15 (dla kruszywa o maksymalnym ziarnie ≤ 16 mm).
 • Oznaczenie składu ziarnowego metodą przesiewania na sucho zgodnie z wymogami PN-EN 933-1.
 • Oznaczenie składu ziarnowego metodą na mokro zgodnie z wymogami PN-9/B-06714/15.
 • Oznaczenie składu ziarnowego metodą na mokro zgodnie z wymogami PN-EN 933-1.
 • Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych zgodnie z wymogami PN-87/B-06714/13.
 • Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych zgodnie z wymogami PN-EN 933-1 metodą odsiewania.
 • Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych zgodnie z wymogami PN-EN 933-1 metodą na mokro.
 • Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych według DIN 4226 T.3 metodą wypłukiwania.
 • Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych zgodnie z wymogami PN-78/B-06714/26.
 • Oznaczenie zawartości humusu zgodnie z wymogami PN-EN 1744-1.
 • Oznaczenie kształtu ziaren zgodnie z wymogami PN-78/B-06714/16.
 • Oznaczenie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika kształtu zgodnie z wymogami PN-EN 933-4 (frakcje: 4/8, 8/16, 16/32, 32/63).
 • Oznaczenie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości zgodnie z wymogami PN-EN 933-3.
 • Oznaczenie kanciastości (wskaźnika przepływu) kruszyw drobnych zgodnie z wymogami PN-EN 933-6.
 • Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych zgodnie z wymogami PN-76/B06714/12.
 • Oznaczenie zawartości lekkich zanieczyszczeń organicznych dla kruszyw drobnych i grubych zgodnie z wymogami PN-EN 1744-1.
 • Oznaczenie potencjalnej reaktywności alkalicznej metodą przyspieszoną zgodnie z wymogami PN-92/B-06714/46.
 • Oznaczenie potencjalnej reaktywności alkalicznej metodą zwykłą zgodnie z wymogami PN-91/B-06714/34.
 • Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią zgodnie z wymogami PN-78/B-06714/19 lub zmodyfikowaną zgodnie z wymogami PN-B-11112:96.
 • Oznaczenie mrozoodporności zgodnie z wymogami PN-EN 1367-1.
 • Oznaczenie wytrzymałości na miażdżenie zgodnie z wymogami PN-78/B-06714/40.
 • Oznaczenie siarczanów rozpuszczalnych w kwasie zgodnie z wymogami PN-EN 1744-1.
 • Oznaczenie ilości siarki całkowitej zgodnie z wymogami PN-EN 1744-1.
 • Oznaczenie zawartości chlorków zgodnie z wymogami PN-EN 1744-1.
 • Oznaczenie gęstości objętościowej kruszywa zgodnie z wymogami PN-76/B-06714/06.
 • Oznaczenie gęstości ziarn kruszywa zgodnie z wymogami PN-EN 1097-6.
 • Oznaczenie gęstości ziarn i nasiąkliwości kruszywa zgodnie z wymogami PN-EN 1097-6.
 • Oznaczenie gęstości nasypowej w stanie luźnym i utrzęsionym zgodnie z wymogami PN-77/B-06714/07.
 • Oznaczenie gęstości nasypowej zgodnie z wymogami PN-EN 1097-3.
 • Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w postaci grudek gliny zgodnie z wymogami PN-88/B-06714/48.
 • Oznaczenie składu petrograficznego zgodnie z wymogami PN-87/B-06714/11 lub PN-EN 932-3.
 • Oznaczenie wilgotności kruszywa zgodnie z wymogami PN-77/B-06714/17.
 • Oznaczenie zawartości wody zgodnie z wymogami PN-EN 1097-5.
 • Oznaczenie nasiąkliwości zgodnie z wymogami PN-77/B-06714/18 lub PN-EN 1097-6.
 • Oznaczenie wskaźnika piaskowego kruszywa zgodnie z wymogami BN-64/8931-01 lub PN-EN 933-8.
 • Oznaczenie wskaźnika różnoziarnistości zgodnie z wymogami PN-S-02205.
 • Oznaczenie jamistości zgodnie z wymogami PN-76/B-06714/10 lub PN-EN 1097-3.
 • Porównawcze badanie wytrzymałości/czasu tężenia dla kruszywa drobnego zgodnie z wymogami PN-EN 1744-1.
 • Oznaczenie zawartości ziarn o powierzchni przekruszonej i łamanej zgodnie z wymogami PN-EN 933-5.

 


sprawdź pozostałe badania:

mieszanka betonowa | beton stwardniały | zaprawy | cement i zaczyny cementowe | podkłady podłogowe | kruszywa | grunt stabilizowany spoiwami | wyroby betonowe | kanały odwadniające nawierzchnię | badania wstępne | domieszki do betonu | kamień naturalny| usługi geotechniczne