Badania wstępne

 

  • Sprawdzenie receptur mieszanki betonowej dla betonu zwykłego lub specjalnego z wykonaniem próbnego zarobu z dostarczonych materiałów i jego badaniami wraz z podstawowymi badaniami surowców, badaniami współdziałania domieszek, zaformowanie próbek i badanie wytrzymałości wraz ze świadectwem badań.
  • Sprawdzenie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (Rm=1,5 MPa, Rm=2,5 MPa i Rm=5,0 MPa) wraz z podstawowymi badaniami gruntu (skład ziarnowy, pyły, humus, wskaźnik różnoziarnistości), badaniem wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego i mieszanek cementowo-gruntowych, wykonaniem i pielęgnacją próbek do badania wytrzymałości na ściskanie, oznaczeniem wytrzymałości na ściskanie i wskaźnika mrozoodporności.
  • Sprawdzenie podbudowy z chudego betonu (6-9 MPa) z podstawowymi badaniami gruntu (skład ziarnowy, pyły, humus, wskaźnik różnoziarnistości), badaniem wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego i mieszanki cementowo-gruntowej, wykonaniem i pielęgnacją próbek do badania wytrzymałości na ściskanie, oznaczeniem wytrzymałości na ściskanie.
  • Sprawdzenie podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z podstawowymi badaniami gruntu (skład ziarnowy, pyły, humus, wskaźnik różnoziarnistości), badaniem wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego i mieszanek cementowo-gruntowych, wykonaniem i pielęgnacją próbek do badania wytrzymałości na ściskanie i mrozoodporności, oznaczeniem wytrzymałości na ściskanie i wskaźnika mrozoodporności.

 


sprawdź pozostałe badania:

mieszanka betonowa | beton stwardniały | zaprawy | cement i zaczyny cementowe | podkłady podłogowe | kruszywa | grunt stabilizowany spoiwami | wyroby betonowe | kanały odwadniające nawierzchnię | badania wstępne | domieszki do betonu | kamień naturalny| usługi geotechniczne