Usługi geotechniczne

 

 • Badanie wilgotności optymalnej oraz maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego metodą Proctora zgodnie z wymogami PN-88/B-04481.
 • Oznaczenie zagęszczenia mieszanek metodą Proctora zgodnie z wymogami PN-EN-13286-2.
 • Badanie nośności gruntu VSS zgodnie z wymogami PN-S-02205, BN-64/8931-2 lub Id-3.
 • Badanie wskaźnika zagęszczenia Is zgodnie z wymogami PN-S-02205.
 • Badanie dynamicznego modułu odkształcenia za pomocą płyty dynamicznej.
 • Badanie sondą dynamiczną lekką z końcówką stożkową.
 • Oznaczenie wskaźnika filtracji dla gruntu niespoistego (sypkiego).
 • Obliczeniowe określenie wskaźnika filtracji dla gruntu niespoistego (sypkiego) – na podstawie dostępnego przesiewu.
 • Oznaczenie kapilarności biernej zgodnie z wymogami PN-60/B-04493.
 • Analiza areometryczna gruntu zgodnie z wymogami PN-88/B-04481.
 • Oznaczenie zanieczyszczeń organicznych zgodnie z wymaganiami PN-88/B-04481 metodą wyprażania.
 • Oznaczenie zanieczyszczeń organicznych zgodnie z wymaganiami PN-88/B-04481 metodą utleniania.

 


sprawdź pozostałe badania:

mieszanka betonowa | beton stwardniały | zaprawy | cement i zaczyny cementowe | podkłady podłogowe | kruszywa | grunt stabilizowany spoiwami | wyroby betonowe | kanały odwadniające nawierzchnię | badania wstępne | domieszki do betonu | kamień naturalny| usługi geotechniczne